Ưu tiên quy định của USCIS là để thúc đẩy an ninh quốc gia, loại trừ trường hợp tồn đọng nhập cư, và cải thiện dịch vụ khách hàng. USCIS do một giám đốc người báo cáo trực tiếp cho thứ trưởng Bộ An ninh nội địa. USCIS trước đây và một thời gian ngắn có tên là Cục Di trú Quốc tịch và Hoa Kỳ, trước khi trở thành USCIS